Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby poskytované v internetovém obchodě DreamyDay.
Provozovatelem dárkové služby DreamyDay je Dreamyday s.r.o., IČ: 28373341 , DIČ:CZ28373341 se sídlem: Na Sypkém 89/9 PRAHA 8 18000, dále jen „PROVOZOVATEL“.

2. Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu DreamyDay, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, pro potřeby internetového obchodu DreamyDay.Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, tak objednávající prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

3.Vznik a předmět smluvního vztahu

Provozovatel DreamyDay je zprostředkovatelem služeb svých obchodních partnerů (dodavatelů služeb). Zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách na základě nákupu dárkového balíčku.
Smluvní vztah mezi provozovatelem DreamyDay a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny dárkového balíčku DreamyDay. Koupí balíčku zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
Dárkový balíček může zákazník koupit pro sebe nebo pro jinou osobu. Služba vybraná u provozovatele DreamyDay bude poskytnuta držiteli dárkového poukazu.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednání
Objednávku je možno realizovat těmito způsoby: prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách provozovatele DreamyDay nebo elektronickou poštou na adrese info@dreamyday.cz nebo telefonicky.
Veškeré objednávky podané jedním z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místo dodání
Místem dodání dárkového balíčku DreamyDay je adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Způsob převzetí dárkového balíčku
Za doručení dárkového balíčku zákazníkovi nebo osobě uvedené v objednávce se považuje převzetí dárkového balíčku zákazníkem, osobou oprávněnou v objednávce nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení dárkového certifikátu.

Platnost dárkového certifikátu
Platnost dárkového balíčku DreamyDay je ukončena okamžikem využití objednané služby nebo vypršením doby platnosti uvedené v průvodním dopisu. Po uplynutí doby platnosti poukazu je tento poukaz již neplatný a to bez náhrady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
Pokud zákazník nebo obdarovaný nemůže využít poukaz do vypršení doby jeho platnosti, může před vypršením platnosti písemně kontaktovat provozovatele DreamyDay a požádat o prodloužení platnosti poukazu o dalších 6 měsíců. Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem v hodnotě 500 Kč. Toto je nutno domluvit a zaplatit, nejpozději však do posledního dne platnosti certifikátu.

Výměna dárku za jiný
Držitel poukazu má možnost vyměnit poukaz za poukaz na jinou aktivitu (maximálně jedenkrát), pokud pošle podepsanou písemnou žádost zaslanou dopisem na adresu provozovatele DreamyDay. V případě výběru poukazu nižší hodnoty se rozdíl nevrací. Pokud vyměněná aktivita stojí více než původní hodnota dárkového poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl. Doba platnosti se výměnou původního poukazu neprodlužuje!
Hmotné dary nelze měnit za dárkové certifikáty. Dárkový certifikát nemůže být směněn za peníze.

Rezervace
Rezervace termínu a místa konkrétní služby musí být sjednána s provozovatelem DreamyDay do data uvedeného na poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak (viz platnost dárkového poukazu).
Je nutné, aby objednávka termínu a místa konání byla provedena nejméně dva týdny před samotným uskutečněním zážitku!
Rezervaci již není možné rušit 3 pracovní dny před sjednaným termínem, z důvodu kapacitních vytížeností dodavatelů. Rezervace zrušená později než 3 pracovní dny (do 16:00 hod) je považována za uskutečnění vybrání zážitku bez jakéhokoli nároku na náhradu škody.(Toto se netýká služeb nabízených ve spojení s pivní lázní, které nemohou být rušeny týden předem)
Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí, technickým poruchám má objednatel dárkového balíčku právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody. V případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, úmrtí, atd.) se domluví náhradní termín bez sankcí

Náhradník za obdarovaného
Zákazník si může za sebe zajistit před rezervací služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení). Jméno tohoto náhradníka musí být známo provozovateli nejpozději při rezervaci termínu, aby mohl uvědomit třetí stranu!

Bezpečnost
Veškerých aktivit se zákazník nebo osoba uvedená při rezervaci účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Zákazník nemůže v žádném případě činit provozovatele DreamyDay odpovědné za zranění, ztrátu nebo poničení jeho majetku.
Zákazník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.), seznam potřebných dokladů bude zákazníkovi oznámen nejpozději při rezervaci termínu. Provozovatel DreamyDay nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

5.Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zákazníka
Dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je zážitek považován za vybraný bez jakékoliv náhrady škody.
Zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez jeho doprovodu).
Předložit poskytovateli dané služby dárkový certifikát,u kterého bude odtrženo identifikační číslo ( pravý spodní roh).Certifikát bez tohoto čísla je neplatný!
Uhradit škody, které způsobil provozovateli DreamyDay nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel DreamyDay má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího .
Vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek, odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, které zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce nebo sdělena při telefonické objednávce.
Dopravné
Ke kupní ceně bude připočten poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

Balné
Dále bude ke kupní ceně připočteno balné ve výši 50Kč.

Zvýšení ceny služeb
Pokud dojde ze strany dodavatelů služeb k navýšení cen minimálně o 10%, může provozovatel DreamyDay toto zvýšení cen promítnout do ceny dárkového balíčku. V takovém případě musí být zákazník informován o změně ceny nejpozději v den rezervace termínu služby. Provozovatel DreamyDay umožní zákazníkovi buď aktivitu stornovat,vyměnit za jinou nebo doplatit si rozdíl ceny a poté aktivitu využít.

7. Reklamace

Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je využit na našich internetových stránkách tlačítka: „ Vaše připomínky“ a zde poslat stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno).Stížnost bude detailně prověřena a budou vyvozena opatření. Podobně, pokud bude zákazník spokojen a budete chtít své pozitivní reakce sdělit – rádi tyto informace přivítáme?
Můžete se i na nás obrátit telefonicky a pokusíme se udělat vše pro to ,aby Váš problém byl co nejrychleji vyřešen.

8.Odstoupení od smlouvy

Zákazník může do okamžiku rezervace z jakýchkoliv důvodů odstoupit od smlouvy s provozovatelem DreamyDay zaplacením odstupného. Odstupné (storno poplatek) činí 40% z ceny služby. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je odstupné zaplaceno provozovateli DreamyDay.
Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
1) V případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.
2) V případě zvýšení cen služeb dodavateli aktivit o více než 10% (viz odstavec „Zvýšení ceny služeb dárkových balíčků“).
3) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě vypršení platnosti zážitkového certifikátu, která je vyznačena v přiloženém průvodním dopise a to bez náhrady škody.
b) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.
c) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 5 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné odstoupit.

9. Dodavatelé služeb a záruky

Přestože provozovatel DreamyDay se snaží vybírat dodavatele aktivit velmi pečlivě, nemůže zodpovídat za bezpečnost, kvalitu provedení a všechny škody vzniklé během účasti na aktivitě, za které výhradně odpovídá dodavatel služeb.
Provozovatel DreamyDay ani přiřazený dodavatel služby nenese zodpovědnost za zrušení nebo odklad aktivity z důvodů, které nemůže ovlivnit (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.).

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré texty, obrázky a fotografie obsažené v dárkovém balíčku, propagačních materiálech či na stránkách provozovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti odlišovat.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 30.7.2007Novinky

Přeji si zasílat novinky na můj email.


Najdi dárek
pro ní
pro něj
pro pár
pro děti
pro rodiče

pro kamaráda
Košík dárků

V košíku nejsou žádné dárky

kosik

Novinky

TopSites.cz
Dárky jsou zážitky >Všeobecné obchodní podmínky